O Sądzie

FAQ

Ogólne informacje o arbitrażu

Co to jest arbitraż?

Arbitraż to alternatywny sposób rozstrzygania sporów w stosunku do sądownictwa powszechnego (państwowego). Strony sporu mogą bowiem poddać jego rozstrzygnięcie podmiotom niepaństwowym – sądom arbitrażowym. Cechami charakterystycznymi arbitrażu są: szybkość postępowania, elastyczność procedury i wpływ stron na wybór składu orzekającego. Wyroki sądu arbitrażowego mają moc wyroków sądów powszechnych i mogą stanowić tytuł wykonawczy zarówno w państwie ich wydania, jak i za granicą.

Co to jest sąd polubowny?

Sąd arbitrażowy i sąd polubowny to pojęcia tożsame.

Co to są alternatywne metody rozstrzygania sporów?

Alternatywne metody rozstrzygania sporów to inne niż sądownictwo państwowe sposoby na rozwiązanie sporu przy udziale osoby trzeciej. Zalicza się do nich przede wszystkim: arbitraż, koncyliację, mediację i dobre usługi, a także ich odmiany i kombinacje. Arbitraż charakteryzuje się tym, że osoba trzecia (zwykle stały sąd arbitrażowy) wydaje wyrok w sprawie. Koncyliacja z kolei tym, że osoba trzecia proponuje stronom rozwiązanie, które mogą zaakceptować (i zawrzeć ugodę), ale nie muszą. W przypadku mediacji strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia (mediator nie proponuje końcowego rozwiązania). W przypadku dobrych usług rola osoby trzeciej ogranicza się do ułatwienia stronom nawiązania dialogu. Wśród powyższych metod nie ma negocjacji, bowiem w tym przypadku nie ma co do zasady udziału osoby trzeciej.

Czym różni się arbitraż od mediacji?

Sąd arbitrażowy wydaje wyrok, który nadaje się do wykonania. Wynik mediacji ma moc orzeczenia sądu tylko w przypadku zawarcia przez strony ugody. W tym drugim przypadku brak jest więc elementu przymusu.

Co to są ADR i ODR?

ADR to skrót od angielskiego pojęcia "alternative dispute resolution" (pol. alternatywne rozstrzyganie sporów). Oznacza ono alternatywne w stosunku do sądownictwa państwowego metody rozstrzygania sporów – takie, jak: arbitraż, koncyliacja czy mediacja.
ODR to skrót od angielskiego pojęcia "online dispute resolution" (pol. rozstrzyganie sporów online). Oznacza ono alternatywne metody rozstrzygania sporów (takie, jak: arbitraż, koncyliacja czy mediacja), ale prowadzone w trybie online.

Co to jest zdatność arbitrażowa?

Zdatność arbitrażowa oznacza, że dana sprawa nadaje się do rozstrzygnięcia przez sąd arbitrażowy.

Jakie sprawy nadają się do rozstrzygnięcia przez sąd arbitrażowy?

Sąd arbitrażowy może rozstrzygać wszelkie spory o prawa majątkowe lub niemajątkowe, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody (z wyjątkiem spraw o alimenty). Dotyczy to spraw rozpatrywanych przed sądami powszechnymi – zarówno w procesie, jak i w postępowaniu nieprocesowym. Oznacza to, że niemal każda sprawa gospodarcza i większość cywilnych mogą być rozstrzygane w arbitrażu.

Co zrobić aby skorzystać z arbitrażu?

Żeby skorzystać z arbitrażu, obie strony muszą wyrazić na to zgodę. Zwykle odbywa się to w ten sposób, że w łączącej je umowie zamieszczają klauzulę arbitrażową wskazującą sąd arbitrażowy właściwy do rozstrzygnięcia wszelkich sporów mogących powstać w przyszłości. Coraz więcej przedsiębiorców umieszcza klauzule arbitrażowe w swoich wzorach umów z dostawcami i klientami. Klauzula arbitrażowa nie musi być elementem umowy – może być zupełnie osobnym dokumentem. Można także ustalić właściwość konkretnego sądu arbitrażowego w wymianie pism lub e-maili (a nawet SMS-ów) między stronami.
Dopuszczalne jest także wybranie arbitrażu jako metody rozstrzygnięcia sporu już po jego powstaniu. Wówczas zapis na arbitraż określa się mianem "kompromisu".
Jeśli strony nie mają zapisu na arbitraż, a powstał spór, każda ze stron może zainicjować postępowanie przed sądem arbitrażowym. Druga strona zostaje wtedy do niego zaproszona, ale nie musi wyrazić zgody.
Klauzulę arbitrażową można zamieścić nie tylko w umowach z dostawcami lub klientami, ale także w regulaminie serwisu internetowego czy w umowie lub statucie spółki.

Czy wyrok sądu arbitrażowego ma moc prawną równą wyrokowi sądu państwowego?

Tak. Aby skierować wyrok sądu arbitrażowego do egzekucji komorniczej, należy uzyskać klauzulę wykonalności. W Polsce o stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu arbitrażowego lub ugody przed nim zawartej orzeka sąd apelacyjny, na obszarze którego znajduje się sąd, jaki byłby właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd arbitrażowy. Do wniosku strona jest obowiązana załączyć oryginał lub poświadczony przez sąd arbitrażowy odpis jego wyroku lub ugody przed nim zawartej, jak również oryginał klauzuli arbitrażowej lub jej odpis urzędowo poświadczony. Jeżeli wyrok sądu arbitrażowego lub ugoda przed nim zawarta albo klauzula arbitrażowa nie są sporządzone w języku polskim, strona jest obowiązana dołączyć ich uwierzytelniony przekład na język polski.

Czy wyrok sądu arbitrażowego ma moc prawną zagranicą?

Tak. Zgodnie z art. III Konwencji Nowojorskiej o wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych (przyjętej w 1958 roku) strony tej Konwencji uznają za wiążące i wykonują orzeczenia sądów arbitrażowych wydane za granicą. Sygnatariuszami tej Konwencji jest już 159 państw świata. Żeby uzyskać uznanie i wykonalność, wystarczy przedłożyć właściwemu organowi oryginał orzeczenia lub należycie jego uwierzytelniony odpis oraz oryginał klauzuli arbitrażowej lub jej należycie uwierzytelniony odpis.

Czy w arbitrażu można rozstrzygać spory konsumenckie?

Tak, ale nie w Sądzie Arbitrażowym Online OAC. Spory konsumenckie reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), a Komisja Europejska stworzyła specjalną platformę internetową dotyczącą takich sporów. Platforma ta znajduje się tutaj. Jednak OAC nie zajmuje się rozstrzyganiem sporów konsumenckich.

Czy można odwołać się od wyroku sądu arbitrażowego do sądu państwowego?

Nie. Orzeczenia sądu arbitrażowego są ostateczne. W szczególności Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 9 lipca 2008 r. (sygn. V CZ 42/08) wskazał, że istnieje bardzo duża autonomia postępowania polubownego, całkowicie zgodna z zamierzeniami ustawodawcy, wydatnie ograniczająca możliwości kontrolne sądu powszechnego. Podkreślił, że podstawowym celem tej regulacji prawnej jest szybkość postępowania w załatwianiu sporów cywilnoprawnych, a nie tworzenie dodatkowej fazy postępowania przedsądowego. Strony decydujące się na poddanie sporu sądowi polubownemu muszą się więc liczyć z tymi uwarunkowaniami, polegającymi także na nikłej kontroli zewnętrznej jego wyroków. Kontrola ta dotyczyć może badania jedynie kilku kwestii formalnych – takich jak: czy był ważny zapis na arbitraż albo czy strona miała możliwość obrony.

Ile czasu zajmuje uzyskanie klauzuli wykonalności na wyroku sądu arbitrażowego?

Zgodnie z informacjami publicznymi udzielonymi przez polskie sądy apelacyjne, większość z nich nadaje klauzulę wykonalności w terminie ok. 3 miesięcy. Z informacji tych wynika również, że w ostatnich latach niemal wszystkie wnioski o nadanie klauzuli wykonalności wyrokom sądów arbitrażowych (polskich i zagranicznych) zostały przez polskie sądy apelacyjne uwzględnione.

Klauzula arbitrażowa (zapis na arbitraż)

Co to jest zapis na arbitraż?

Aby OAC był sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu, strony muszą poddać się jego jurysdykcji. Taki zapis nazywa się także "umowa o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego/arbitrażowego", "umowa na sąd polubowny/arbitrażowy" lub "klauzula arbitrażowa". Wzory klauzul arbitrażowych na OAC znajdują się w zakładce "Wzór klauzuli" w górnym menu. Zapis na arbitraż może mieć formę pisemną, ale także elektroniczną (np. e-mail, fax, SMS).

Co zrobić, by skorzystać z usług OAC?

Żeby skorzystać z usług OAC, wystarczy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze należy założyć konto w Serwisie OAC. Po drugie – umieścić w swoich umowach zapis na OAC. Jeśli spór już istnieje, a zapisu nie było, obie strony mogą podpisać porozumienie o poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie OAC (tak zwany „kompromis") albo strona wszczynająca sprawę może za pośrednictwem Serwisu OAC zaprosić drugą stronę do arbitrażu.

Jak powinien brzmieć zapis na OAC?

Wzory klauzul arbitrażowych na OAC znajdują się w zakładce "Wzór klauzuli" w górnym menu strony.

Czy umieszczanie zapisu na OAC w swoich umowach wiąże się z jakimiś kosztami albo wymaga zgody OAC?

Nie. Ale należy założyć konto w OAC, aby uzyskać OAC ID, które stanowi element zapisu na OAC.

Czy można zawrzeć zapis na OAC drogą elektroniczną (e-mail, fax, SMS lub inny środek komunikacji) na odległość?

Tak. Przepisy prawa pozwalają na każdą formę komunikacji elektronicznej, pozwalającą utrwalić jej treść. Dlatego klauzula arbitrażowa w formie wymiany wiadomości e-mail, a nawet SMS-ów jest dopuszczalna.

Kiedy należy dokonać zapisu na Sąd Arbitrażowy Online OAC?

Warto zapisu na Sąd Arbitrażowy Online OAC dokonać niezwłocznie, na możliwie wczesnym etapie współpracy z kontrahentem. Zawarcie klauzuli arbitrażowej (a także konieczna do tego rejestracja konta w Serwisie Sądu) dopiero po powstaniu ewentualnego sporu zwykle nie jest możliwe, bo wówczas zwaśnione strony nie mogą dojść do porozumienia co do niczego, w tym wyboru sądu. Dlatego zaleca się niezwłoczną rejestrację w celu otrzymania numeru OAC ID i wpisania go do klauzul arbitrażowych w umowach z kontrahentami. Rejestracja jest jednorazowa, a konto bezterminowe. Zarejestruj się już dziś w Sądzie OAC, aby rozstrzygać swoje przyszłe sprawy online.

Wymagania techniczne

Jakiego sprzętu potrzeba, by korzystać z OAC?

Wystarczy komputer (lub urządzenie mobilne) podłączony do internetu oraz ewentualnie skaner, by przetworzyć dowody na postać elektroniczną. Komputer powinien być wyposażony w słuchawki i mikrofon na wypadek przeprowadzenia przez Arbitrów orzekających rozprawy w formie wideokonferencji.

Jakiego oprogramowania potrzeba, by korzystać z OAC?

Wystarczą przeglądarka internetowa (OAC jest przystosowany do Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Explorer oraz Safari) oraz zainstalowany program do wideokonferencji Zoom.us, ewentualnie program do konwertowania różnych plików (dowodów, a więc np. plików .doc, .xls, .jpg) na format .pdf (np. Primo PDF, 7-PDF Maker). Zarówno przeglądarki internetowe, jak i Zoom.us oraz programy do konwertowania plików na format .pdf są darmowe i można je ściągnąć z internetu.

Czy korzystanie z OAC wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Nie. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest wciąż mało popularny wśród użytkowników internetu, a istnieją inne sposoby weryfikacji ich tożsamości. W OAC weryfikacji Użytkowników służy między innymi wymaganie dokonania przelewu bankowego z własnego konta, co daje gwarancję prawdziwości podanej tożsamości porównywalną z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pełnomocnik

Kto może być pełnomocnikiem w OAC?

Pełnomocnikiem w OAC może być Użytkownik Serwisu będący osobą fizyczną. Podmiot inny niż osoba fizyczna nie może być pełnomocnikiem.
Osoba fizyczna, będąca pełnomocnikiem, nie musi posiadać kompetencji prawnika. Jednak zaleca się Użytkownikom, by pełnomocnikami ustanawiali adwokatów i radców prawnych, którzy gwarantują wysoki poziom pomocy prawnej.

Kto może ustanowić pełnomocnika w OAC?

Pełnomocnika może ustanowić każdy Użytkownik Serwisu OAC. Pełnomocnika może mieć zatem zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna.

Jak ustanowić pełnomocnika w OAC?

Żeby ustanowić pełnomocnika, należy kliknąć w strzałkę w prawnym górnym rogu ekranu, wybrać "Moje konto" i w zakładce "Ustawienia systemowe" w polu "Wybierz pełnomocnika" wpisać OAC ID osoby, którą chcesz ustanowić pełnomocnikiem, po czym wcisnąć "Enter". Od tej pory pełnomocnik może w Twoim imieniu składać pozwy. Możesz także upoważniać go do reprezentowania Cię w już toczących się sprawach.

Jak odwołać pełnomocnika?

Aby odwołać pełnomocnika, należy kliknąć w strzałkę w prawnym górnym rogu ekranu, wybrać "Moje konto" i w zakładce "Ustawienia systemowe" skasować OAC ID wpisane w polu "Wybierz pełnomocnika". Pełnomocnik zostanie wyłączony z wszystkich Twoich spraw i nie będzie mógł już składać w Twoim imieniu pozwów.

Czy Arbitrzy zasądzają koszty zastępstwa procesowego (koszty reprezentacji przez pełnomocnika)?

Tak. Na żądanie strony Arbitrzy zasądzą od strony przegrywającej na rzecz strony wygrywającej koszty zastępstwa procesowego albo w wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów, albo według stawek obowiązujących przed sądami państwowymi.

Czy można mieć więcej niż jednego pełnomocnika?

Nie, można mieć maksymalnie jednego pełnomocnika.

Czy można mieć jednego pełnomocnika w jednej sprawie, a drugiego w innej?

Nie, równocześnie w Serwisie można mieć maksymalnie jednego pełnomocnika – niezależnie od liczby toczących się spraw.

Czy pełnomocnik reprezentuje mnie we wszystkich moich sprawach?

Po tym, jak pełnomocnik zostanie ustanowiony w ustawieniach konta Użytkownika, będzie on pełnomocnikiem w sprawach, w których złożył pozew w imieniu mocodawcy oraz w sprawach, w których Użytkownik przekaże mu władzę. Przekazanie władzy wymaga wejścia w daną sprawę w "Informacje ogólne", w zakładkę "Strony" oraz kliknięcia w przycisk "Dodaj" przy miejscu na pełnomocnika. A zatem pełnomocnik działa w imieniu mocodawcy w sprawach, w których sam złożył pozew oraz w tych, w których mocodawca przekazał mu władzę.

Czy pełnomocnik może zrezygnować z reprezentowania mnie?

Tak, pełnomocnik w każdej chwili może zrezygnować z reprezentowania mocodawcy. Aby to zrobić, powinien kliknąć strzałkę w prawym górnym rogu ekranu, wejść w "Moje konto", w zakładkę "Moje pełnomocnictwa" i kliknąć przycisk "Wypowiedz" przy danym mocodawcy.

Czy pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Użytkownika?

Tak, jeden pełnomocnik może reprezentować dowolną liczbę mocodawców.

Bezpieczeństwo

Czy moje dane osobowe są bezpieczne?

W OAC stosujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa dotyczące ochrony danych osobowych. Serwis jest całkowicie zgodny z wymogami Unii Europejskiej w tym zakresie.

Czy dane dotyczące sprawy są bezpieczne?

OAC stosuje najwyższe standardy bezpieczeństwa zarówno na płaszczyźnie organizacyjnej (autoryzacja dostępów personelu Sądu), jak i technicznej (uwierzytelnianie, szyfrowanie danych, protokół SSL, regularny backup).

W jaki sposób weryfikowana jest tożsamość Użytkowników?

Weryfikacja Użytkowników przeprowadzana jest poprzez wieloetapową rejestrację. Oprócz wymogu podania potrzebnych danych oraz przesłania dokumentów je potwierdzających, Użytkownik musi także dokonać przelewu bankowego z własnego rachunku bankowego. Rozwiązanie to pozwala zrezygnować z wymogu posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a zapewnia porównywalny poziom bezpieczeństwa.

Zalety

Jakie zalety ma OAC w porównaniu z tradycyjnymi sądami arbitrażowymi?

W porównaniu z tradycyjnymi sądami arbitrażowymi (a także sądami państwowymi) Sąd Arbitrażowy Online OAC jest znacznie szybszy, wygodniejszy, tańszy, a przy tym zachowuje atuty właściwe sądom arbitrażowym: strony mają wpływ na wybór arbitrów, procedurę, a także na podstawę prawną orzekania.

Więcej na temat zalet OAC tutaj.

Jaka jest największa zaleta OAC?

OAC ma wiele zalet, ale największą z nich jest szybkość. Problemem wszystkich państwowych systemów sądowniczych na świecie jest przewlekłość postępowania. Nawet proste sprawy trwają miesiącami lub latami, a procedura daje stronom wiele możliwości ich celowego przedłużania. W OAC sprawy są zwykle rozstrzygane w terminie do jednego miesiąca. To szczególnie istotne dla przedsiębiorców, dla których szybkie uzyskanie wyroku jest nie mniej ważne niż jego wysoka jakość.

Więcej na temat zalet OAC tutaj.

Jakie zalety ma OAC w porównaniu z sądami powszechnymi (państwowymi)?

Jest znacznie szybszy i wygodniejszy, a przy tym bardziej elastyczny: strony mają wpływ na wybór Arbitrów oraz na podstawę prawną orzekania i prawo właściwe.

Więcej na temat zalet OAC tutaj.

Koszty i opłaty

Ile wynosi opłata rejestracyjna?

Opłata rejestracyjna wynosi 25 EUR + VAT (23%).

Ile kosztuje sprawa w OAC?

Wysokość opłaty za postępowanie jest określona w Regulaminie opłat dostępnym tutaj. Zależy ona od wartości przedmiotu sporu, a także od tego, czy sprawę rozstrzyga jeden, czy trzech Arbitrów. Kalkulator opłat znajduje się tutaj.

Czy OAC wystawia faktury za świadczone usługi?

Tak, za każdą dokonaną opłatę otrzymasz fakturę w formie elektronicznej.

W jakich walutach można dokonywać opłat?

Opłat można dokonywać w walutach EUR, USD i PLN. W przypadku płatności w walucie innej niż EUR należna kwota przeliczana jest według ostatniego opublikowanego kursu Europejskiego Banku Centralnego.

Jakie są sposoby płatności?

Opłat można dokonać w następujący sposób: A. poprzez szybkie przelewy internetowe, B. kartą kredytową, C. przy użyciu serwisu PayPal, D. tradycyjnym przelewem bankowym.
Jednakże opłaty rejestracyjnej można dokonać wyłącznie w formie tradycyjnego przelewu bankowego, bowiem służy ona weryfikacji tożsamości Użytkownika, której nie zapewniają inne formy płatności.

Czy opłata za postępowanie obciąża wyłącznie stronę je wszczynającą?

Podobnie jak w sądownictwie państwowym, strona wszczynająca spór opłaca pozew. Ale jeśli zażąda zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego i wygra sprawę, Arbitrzy w wyroku zasądzą jej zwrot kosztów od strony przegrywającej. Ponadto, na zgodny wniosek stron, Arbitrzy rozdzielą koszty między stronami po równo.

Czy sprawa przeciwko podmiotowi zagranicznemu kosztuje więcej?

Nie. Opłata za postępowanie zależy włącznie od wartości przedmiotu sporu oraz liczby Arbitrów (1 lub 3).

Czy koszty sprawy rozstrzyganej przez trzech Arbitrów są wyższe niż w przypadku jednego Arbitra?

Tak. Opłata za postępowanie przy trzech Arbitrach jest o 70% wyższa niż za postępowanie z jednym Arbitrem.

Rejestracja

W jaki sposób zarejestrować się w Sądzie Arbitrażowym Online OAC?

Należy kliknąć w przycisk „Wejście do Sądu" umieszczony na górze – po prawej stronie ekranu, a następnie w „Utwórz konto". Dalej trzeba przejść przez kolejne etapy rejestracji, obejmujące podanie danych, weryfikację adresu e-mail i numeru telefonu, dokonanie płatności rejestracyjnej oraz załączenie niezbędnych dokumentów.

Jak wyglądają kolejne etapy rejestracji?

W pierwszej kolejności Użytkownik podaje dane kontaktowe (imię i nazwisko, e-mail, telefon) oraz ustanawia hasło. Po weryfikacji adresu e-mail (przesłanie linku) i numeru telefonu (przesłanie SMS-em 4-cyfrowego kodu), Użytkownik przechodzi przez 3 kroki: 1. podanie danych dotyczących reprezentowanego (lub własnego) podmiotu, 2. dokonanie opłaty rejestracyjnej oraz 3. przesłanie dokumentu rejestrowego podmiotu (wydruk z KRS lub CEIDG), dowodu tożsamości reprezentanta oraz potwierdzenia dokonania opłaty rejestracyjnej.

W jakich walutach można dokonywać opłat?

Opłat można dokonać w walutach EUR, USD i PLN. W przypadku płatności w walucie innej niż EUR należna kwota przeliczana jest według ostatniego opublikowanego kursu Europejskiego Banku Centralnego.

Ile wynosi opłata rejestracyjna?

Opłata rejestracyjna wynosi 25 EUR + VAT (23%). Podmioty zarejestrowane w Unii Europejskiej, ale w państwie innym niż Polska, i posiadające aktywny numer VIES, dokonują opłaty w kwocie netto.

W jaki sposób można dokonać opłaty rejestracyjnej?

Ponieważ ten etap rejestracji służy dodatkowej weryfikacji tożsamości Użytkownika, opłaty można dokonać wyłącznie przy wykorzystaniu tradycyjnego przelewu bankowego. Później, korzystając z Serwisu, można już zdecydować się na inne formy płatności – takie, jak: szybkie przelewy internetowe, karta kredytowa czy PayPal.

Co mam zrobić, jeśli mam problemy z rejestracją?

Jeśli na którymkolwiek etapie rejestracji napotkasz problemy, skontaktuj się z personelem Sądu, wysyłając wiadomość e-mail na adres: pomoc@sadarbitrazowyonline.pl.

Czy może zarejestrować się konsument?

Nie. OAC nie obsługuje konsumentów ani sporów konsumenckich. Takie sprawy reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), a Komisja Europejska stworzyła specjalną platformę internetową dotyczącą takich sporów. Platforma ta znajduje się tutaj.

Kiedy uzyskam pełny dostęp do funkcjonalności Sądu Arbitrażowego Online OAC?

Pełny dostęp uzyskuje się po zakończeniu rejestracji oraz po weryfikacji Użytkownika przez personel Sądu. Weryfikacja trwa zwykle około 24 godzin.

Czy przed weryfikacją mojego konta przez personel Sądu mogę dokonywać jakichś czynności w Serwisie OAC?

Przed weryfikacją konta przez personel Sądu, Użytkownik może jedynie przygotowywać projekt pozwu. Nie będzie jednak mógł złożyć pozwu, dopóki konto nie zostanie zweryfikowane.

Co się stanie, jeśli popełnię błąd w procesie rejestracji?

Jeśli Użytkownik popełni błąd w procesie rejestracji (np. poda nieprawidłową formę prawną lub nazwę spółki, zapłaci przelewem bankowym błędną kwotę lub załączy nieprawidłowy dokument), personel Sądu zwróci się do niego z żądaniem poprawienia lub uzupełnienia wniosku o rejestrację. Jeśli błąd będzie stanowił oczywistą omyłkę pisarską (np. jako numer lokalu wpisane zostanie 5, a z dokumentów rejestrowych wynikać będzie, że jest to 6), personel Sądu dokona poprawki z urzędu.

Czy konto jest bezterminowe?

Tak, konto wystarczy założyć raz i nie traci ono ważności.

Jakie są korzyści z rejestracji konta w OAC?

Oprócz oczywistej korzyści w postaci dostępu do usług Sądu Arbitrażowego Online OAC (szybkiej, nowoczesnej platformy rozstrzygania sporów przez Internet), pierwszych 1000 Użytkowników z Polski otrzymuje e-book "Arbitraż online' autorstwa dra Bartosza Ziemblickiego.

Procedura

Czy całe postępowanie jest online?

Tak. Jedynie wyrok strony otrzymują także w formie papierowej.

Czy potrzebny mi jest profesjonalny pełnomocnik (radca prawny, adwokat)?

W Sądzie Arbitrażowym Online OAC nie ma obowiązku korzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Używanie Serwisu OAC jest tak proste i intuicyjne, że każdy Użytkownik bez trudu poradzi sobie z tym sam. Jednak osobom nieznającym biegle prawa sugerujemy skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, czyli radcy prawnego lub adwokata, aby ich argumenty i dowody zostały w pełni wyartykułowane i przedstawione. Jeśli strona korzysta z takiego pełnomocnika i sprawę wygra, to na jej żądanie zgłoszone w toku sprawy Arbitrzy zasądzą na jej rzecz zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego na takich zasadach, jak robią to sądy powszechne.

Co to są zasady słuszności (ex aequo et bono)?

Sprawy w arbitrażu są rozstrzygane na podstawie prawa wybranego przez strony, a w przypadku braku wyboru lub jego nieważności – na podstawie prawa właściwego zgodnie z właściwymi przepisami. Jeśli jednak strony tak ustalą (w klauzuli arbitrażowej), dopuszczalne jest rozstrzyganie sprawy w arbitrażu na zasadach słuszności (łac. ex aequo et bono). W takim przypadku Arbitrzy nie kierują się przy rozstrzygnięciu przepisami prawa, lecz poczuciem sprawiedliwości – „według tego, co jest słuszne i dobre".

Ilu pełnomocników można mieć i kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnika można mieć tylko jednego. Może nim być każda osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada konto w OAC. Sugerujemy jednak, by pełnomocnikami ustanawiać wykwalifikowanych prawników – radców prawnych i adwokatów.

W jaki sposób składa się pozew w OAC?

Pozew składa się za pośrednictwem Serwisu OAC. Po zalogowaniu należy kliknąć przycisk „Załóż nową sprawę". Następnie należy podać wymagane informacje (dane stron), załączyć klauzulę arbitrażową (jeśli występuje w sprawie), wybrać Arbitrów, wskazać prawo właściwe i język postępowania, określić wartość przedmiotu sporu, sformułować żądania, sporządzić uzasadnienie, załączyć dowody, a na koniec opłacić pozew.

Jakie modyfikacje procedury są dopuszczalne?

W Sądzie Arbitrażowym Online OAC dopuszczalne są następujące modyfikacje podstawowej procedury:
1) wprowadzenie dodatkowej rundy w elektronicznej wymianie pism,
2) zniesienie wymogu tłumaczenia dostarczanych przez strony dokumentów na język postępowania,
3) podział opłaty za postępowanie między Stronami po połowie,
4) rozstrzyganie sprawy przez trzech Arbitrów.
Każdą z tych modyfikacji można zaproponować na etapie składania pozwu. Jeśli pozwany wyrazi na nią zgodę, jest ona stosowana w danym postępowaniu.
 

W jaki sposób druga strona dowiaduje się, że została pozwana?

a adres e-mail i numer telefonu pozwanego podane w zapisie na OAC zostają do niego wysłane wiadomości, że został pozwany. Po zalogowaniu się na konto w OAC (ewentualnie także po uprzednim założeniu konta, jeśli strona dotąd tego nie zrobiła), może zapoznać się z pozwem, złożyć odpowiedź, a także dokonywać innych czynności w postępowaniu.

Jakie etapy składają się na postępowanie przed OAC?

Główne etapy są następujące: pozew, odpowiedź na pozew, drugie pismo powoda, drugie pismo pozwanego oraz wyrok. Na wniosek stron można przedłużyć postępowanie o dodatkową rundę (trzecie pismo powoda i trzecie pismo pozwanego). Obok głównych etapów trwać mogą postępowania poboczne związane z zarządzeniami Sądu kierowanymi do stron albo wnioskami stron kierowanym do Sądu lub siebie nawzajem. Zasadniczo nie wpływają one na bieg głównego postępowania.

W jaki sposób przesłuchuje się świadków i strony?

Dowód z przesłuchania stron i zeznań świadków może być przeprowadzony wedle uznania Arbitrów rozstrzygających sprawę na dwa sposoby. Pierwszym są zeznania w formie pisemnej. Taki dokument, przed jego zamianą na formę elektroniczną (zeskanowaniem), powinien być podpisany przez osobę składającą zeznania. Winien ponadto zawierać dane do kontaktu z tą osobą oraz sentencję dotyczącą świadomości odpowiedzialności cywilnej i karnej za poświadczenie nieprawdy. W dokumencie powinny się znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania zadane przez Sąd lub dopuszczone przez Sąd na wniosek którejś ze stron. Drugim sposobem są wideokonferencje. Arbiter główny zarządzeniem wyznacza termin wideokonferencji oraz wskazuje, kto oprócz stron powinien być obecny. Do przeprowadzania wideokonferencji wykorzystywany jest program Zoom.us.

Ile zwykle trwa sprawa przed OAC?

Zwykle sprawa trwa około 3-5 tygodni. W wyjątkowych sytuacjach (zmiany w składzie orzekającym, zawieszenie postępowania) może potrwać dłużej.

Co się stanie, jeśli strona nie sprawdza adresu e-mail i telefonu komórkowego podanych w zapisie na OAC i nawet nie wie, że została pozwana?

Przesłanie przez Serwis OAC wiadomości na adres e-mail i telefon komórkowy pozwanego podane w zapisie na OAC są równoznaczne z ich skutecznym doręczeniem. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do regularnego sprawdzania podanej w Serwisie poczty e-mail (w tym folderu „spam”) oraz telefonu komórkowego. Nie ma znaczenia, czy pozwany faktycznie zapoznał się treścią wiadomości. Wiadomości są uznane za doręczone, a postępowanie będzie kontynuowane i może zapaść wyrok zaoczny.

Czy należy załączyć dowód opłaty skarbowej od pełnomocnictwa?

Pełnomocnictwo do działania przed sądem arbitrażowym nie podlega opłacie skarbowej.

Czy można pobrać aktualny protokół sprawy?

Na każdym etapie sprawy można pobrać jej aktualny protokół w formacie PDF poprzez kliknięcie w przycisk „Protokół" widoczny po lewej stronie ekranu na widoku sprawy. Protokół jest dostępny w dwóch wersjach: skróconej i pełnej. Wersja skrócona, oprócz ogólnych informacji o sprawie – takich jak oznaczenie stron, wartości przedmiotu sporu czy Arbitrów – zawiera chronologiczny spis czynności dokonanych w sprawie. Natomiast protokół pełny zawiera ponadto treść wszystkich złożonych w sprawie pism, wniosków, zarządzeń oraz wyroku.

Czy można do OAC składać dowody tradycyjnymi metodami?

Nie. W OAC dopuszczalne są jedynie dowody w formie elektronicznej. Jeśli więc dowodem jest dokument w formie papierowej, należy go zeskanować i przesłać w formacie PDF.

W jakich językach można rozstrzygać spory w OAC?

Postępowanie może się toczyć w dowolnym języku wybranym przez strony – pod warunkiem, że w OAC dostępny jest Arbiter znający ten język. Język postępowania (podobnie jak prawo właściwe) sugerujemy wskazać już w klauzuli arbitrażowej. Natomiast sam Serwis jest dostępny w językach polskim i angielskim.

Czy można złożyć apelację od orzeczenia OAC?

Nie. Postępowanie jest jednoinstancyjne.

Co mam zrobić, jeśli na Liście Arbitrów brakuje osoby o kompetencjach wymaganych w moim sporze?

Jeśli przed złożeniem pozwu na Liście Arbitrów nie znajduje się osoba spełniająca wymagane kryteria (np. znajomość prawa danego państwa, które to prawo jest prawem właściwym dla danego sporu), Użytkownik powinien zgłosić ten fakt personelowi Sądu. Ten zaś dołoży starań, by znaleźć kompetentnego Arbitra spełniającego wymagane kryteria. Jeśli natomiast taka sytuacja nastąpi w toku postępowania (np. w związku z ustąpieniem, wyłączeniem lub odwołaniem Arbitra), sprawa ulega zawieszeniu i personel Sądu poszukuje odpowiedniego Arbitra. Jeśli znalezienie odpowiedniego Arbitra nie będzie możliwe, sprawa zostanie umorzona.

Czy Arbitrzy zasądzają koszty procesu na rzecz strony wygrywającej?

Tak. Arbitrzy w OAC zasądzają koszty procesu na rzecz strony wygrywającej, o ile zażąda ona tego w piśmie procesowym. Koszty zastępstwa procesowego są zasądzane w takiej wysokości, w jakiej byłyby zasądzone przez sąd państwowy (powszechny), który rozpoznawałby sprawę, gdyby nie trafiła ona do OAC.